Deprecated: Function split() is deprecated in /includes/pnLang.php on line 62

Strict Standards: Declaration of pnRender::clear_cache() should be compatible with Smarty::clear_cache($tpl_file = NULL, $cache_id = NULL, $compile_id = NULL, $exp_time = NULL) in /includes/pnRender.class.php on line 45

Strict Standards: Declaration of pnRender::is_cached() should be compatible with Smarty::is_cached($tpl_file, $cache_id = NULL, $compile_id = NULL) in /includes/pnRender.class.php on line 45

Strict Standards: Declaration of pnRender::fetch() should be compatible with Smarty::fetch($resource_name, $cache_id = NULL, $compile_id = NULL, $display = false) in /includes/pnRender.class.php on line 45
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie ::

 niedziela, 23 kwietnia 2017 

Jeżeli chcesz pomóc ...

Licznik odwiedzin

Dzisiaj:29
W tym miesiącu:952
W tym roku:4551
Ogólnie:109272

Od dnia 31-12-2008

Sposoby Załatwiania Spraw
.: Data publikacji 18-Maj-2008 :: Odsłon: 4208 :: Drukuj aktualną stronę :: Drukuj wszystko:.
 
Kodeks postępowania administracyjnego

Podstawowym aktem prawnym, regulującym sposób załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r.) - w skrócie określana jako K.P.A.

Pracownicy ośrodka pomocy społecznej załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Przy załatwianiu spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, stosują Kodeks postępowania administracyjnego lub inne przepisy proceduralne oraz przepisy prawne merytoryczne, normujące różne dziedziny administracji.

Załatwianie spraw

Obowiązuje pisemna forma załatwiania spraw. Zgodnie z art. 35 § 1 KPA sprawy winny być załatwiane bez zbędnej zwłoki.

Załatwienia sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić:
  • w ciągu miesiąca
  • a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
  • w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania

O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 KPA organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Na nie załatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 lub ustalonym w art. 36 służy stronie zażalenie do organu wyższego stopnia, który to organ w przypadku uznania zażalenia za zasadne wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie winnych.

Terminy liczy się od daty wpływu lub daty złożenia podania.

Terminy w postępowaniu administracyjnym:

Określone są w dniach, miesiącach, tygodniach, latach, np.

  1. 7 dni - wniesienie zażalenia na postanowienie
  2. 14 dni - wniesienie odwołania od decyzji
  3. 30 dni - wniesienie skargi do WSA
  4. 1 miesiąc - załatwienie sprawy
  5. 2 miesiące - załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej

Odwołania:

Klientowi służy odwołanie od decyzji administracyjnej wydanej przez organ w pierwszej instancji, tylko do jednej instancji. Informacja na temat odwołania zostaje zamieszczona na wydanej decyzji wraz z określeniem organu, do którego można skierować odwołanie (w przypadku GOPS Gościno jest to Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie ul. Andersa 34).

Odwołanie należy kierować w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie do organu odwoławczego za pośrednictwem organu (GOPS w Gościnie), który wydał decyzję. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia, wystarczy, że strona jest niezadowolona z wydanej decyzji.

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba, że decyzja podlega natychmiastowej wykonalności lub natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

Organ odwoławczy może utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję, uchylić zaskarżoną decyzję w całości lub w części lub umorzyć postępowanie odwoławcze.

 
.: Powrót do działu Uwaga Petenci :: Powrót do spisu działów :.

strona główna | góra strony  

www.gops.goscino.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Administrator Tomasz Kolasa @