Deprecated: Function split() is deprecated in /includes/pnLang.php on line 62

Strict Standards: Declaration of pnRender::clear_cache() should be compatible with Smarty::clear_cache($tpl_file = NULL, $cache_id = NULL, $compile_id = NULL, $exp_time = NULL) in /includes/pnRender.class.php on line 45

Strict Standards: Declaration of pnRender::is_cached() should be compatible with Smarty::is_cached($tpl_file, $cache_id = NULL, $compile_id = NULL) in /includes/pnRender.class.php on line 45

Strict Standards: Declaration of pnRender::fetch() should be compatible with Smarty::fetch($resource_name, $cache_id = NULL, $compile_id = NULL, $display = false) in /includes/pnRender.class.php on line 45
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie ::

 niedziela, 23 kwietnia 2017 

Jeżeli chcesz pomóc ...

Licznik odwiedzin

Dzisiaj:29
W tym miesiącu:952
W tym roku:4551
Ogólnie:109272

Od dnia 31-12-2008

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
.: Data publikacji 10-Lis-2008 :: Odsłon: 4218 :: Drukuj aktualną stronę :: Drukuj wszystko:.

w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

 1. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
 2. prowadzenie rejestru decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych
 3. opracowywanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku z tytułu:
  1. urodzenia dziecka
  2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  3. wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
  4. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, na wskutek upływu okresu jego pobierania
  5. samotnego wychowywania dziecka
  6. wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
  7. kształcenie i rehabilitacja, dziecka niepełnosprawnego
  8. rozpoczęcia roku szkolnego
  9. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania
 4. opracowywanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania prawa do świadczenia opiekuńczego:
  1. zasiłku pielęgnacyjnego
  2. świadczenia pielęgnacyjnego
 5. ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 6. ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego
 7. opracowanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 8. wprowadzanie i aktualizacja danych osobowych osób ubiegających się o świadczenia rodzinne i korzystanie z funduszu alimentacyjnego, pobierających świadczenia w systemie informatycznym,
 9. analiza i gromadzenia dokumentacji w sprawach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
 10. sporządzanie dokumentów związanych z wypłacaniem świadczeń
 11. przestrzeganie realizacji planów finansowych
 12. planowanie świadczeń i sprawozdawczość
 13. rozpatrywanie spraw osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 14. obsługa informatyczna
 15. prowadzenie działalności informacyjnej i poradnictwa dla podopiecznych GOPS
 16. współpraca z innymi instytucjami w zakresie realizowanych zadań

w zakresie postępowania z dłużnikami alimentacyjnymi

 1. ścisła współpraca z komornikami w przypadku bezskutecznej egzekucji świadczenia alimentacyjnego
 2. przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych celem sprawdzenia sytuacji materialno-bytowej, zawodowej i zdrowotnej dłużników alimentacyjnych oraz odbieranie oświadczeń majątkowych
 3. w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia zobowiązywanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy
 4. w przypadku braku możliwości zarejestrowania się dłużnika jako bezrobotnego zwracanie się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;
 5. w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej występowanie z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 6. w przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia majątkowego oraz odmowy podjęcia prac, uchylania się od nich lub odmowy zarejestrowania się jako bezrobotny, odmowy zarejestrowania się jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny:
  1. składanie wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.3));
  2. kierowanie wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego
 7. informowanie organu właściwego wierzyciela oraz komornika sądowego o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach
 8. wnioskowania o alimenty od dalszych osób zobowiązanych, jeżeli nie można wyegzekwować należności od dłużnika alimentacyjnego
 9. wydawanie, po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, decyzji administracyjnej w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 10. przekazywanie dłużnikowi alimentacyjnemu oraz organowi właściwemu dłużnika:
  • informacji o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  • decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 11. przekazywanie informacji o wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu Państwa z tytułu:
  1. wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy,
  2. wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 i Nr 164, poz. 1366) zaliczek alimentacyjnych,
  3. wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200, z późn. zm.) świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 12. zgłaszania dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem Urzędu Gminy do biura informacji gospodarczej

.: Powrót do działu Struktura Organizacyjna :: Powrót do spisu działów :.

strona główna | góra strony  

www.gops.goscino.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Administrator Tomasz Kolasa @