Deprecated: Function split() is deprecated in /includes/pnLang.php on line 62

Strict Standards: Declaration of pnRender::clear_cache() should be compatible with Smarty::clear_cache($tpl_file = NULL, $cache_id = NULL, $compile_id = NULL, $exp_time = NULL) in /includes/pnRender.class.php on line 45

Strict Standards: Declaration of pnRender::is_cached() should be compatible with Smarty::is_cached($tpl_file, $cache_id = NULL, $compile_id = NULL) in /includes/pnRender.class.php on line 45

Strict Standards: Declaration of pnRender::fetch() should be compatible with Smarty::fetch($resource_name, $cache_id = NULL, $compile_id = NULL, $display = false) in /includes/pnRender.class.php on line 45
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie ::

 niedziela, 23 kwietnia 2017 

Jeżeli chcesz pomóc ...

Licznik odwiedzin

Dzisiaj:29
W tym miesiącu:952
W tym roku:4551
Ogólnie:109272

Od dnia 31-12-2008

Mieszkania Chronione
.: Data publikacji 04-Mar-2010 :: Odsłon: 2808 :: Drukuj aktualną stronę :: Drukuj wszystko:.

Mieszkanie chronione zostało utworzone na mocy Uchwały Nr XXXVII/239/09 Rady Gminy Gościno z dnia 25 czerwca 2009r. Mieści się w Gościnie przy ulicy Kolejowej 19/1 i zajmuje powierzchnię użytkową 53 m2 . Organizację oraz zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym określa Uchwała Nr XXXVIII/249/09 Rady Gminy Gościno z dnia 3 sierpnia 2009r.

Mieszkanie chronione przeznaczone zostało dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki.

Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznaje się w szczególności:

  • osobom chorym psychicznie lub z zaburzeniami psychicznymi oraz osobom niepełnosprawnym fizycznie lub umysłowo, dla których organizuje się mieszkania chronione w celu usamodzielnienia życiowego poprzez prowadzenie treningów czynności dnia codziennego w ramach procesu terapeutycznego
  • osobom, które doznają przemocy domowej, a dalsze pozostawanie w miejscu zamieszkania narażałoby ich zdrowie i życie
  • osobom bezdomnym, prowadzącym samodzielne gospodarstwo domowe, posiadającym ostatnie zameldowanie na terenie Gminy Gościno, oczekującym na przydział lub dążącej do uzyskania mieszkania samodzielnego, a w przypadku wystąpienia uzależnienia od alkoholu lub środków psychoaktywnych, tylko osobom, które zakończyły program psychoterapii w zakładzie opieki zdrowotnej, zajmującej się leczeniem odwykowym
  • osobom opuszczającym domy dla samotnych matek, ośrodki interwencji kryzysowej
  • usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych, którzy uzyskali pozytywną decyzję o przydziale lokalu z zasobów gminy

Decyzję o przyznaniu świadczenia w formie miejsca w mieszkaniu chronionym wydaje Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie, w oparciu o przeprowadzony przez pracownika socjalnego wywiad środowiskowy.

Decyzja, o której mowa powyżej określa czas pobytu w mieszkaniu chronionym oraz wysokość odpłatności ponoszonej przez osobę, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym.

W przypadku osób chorych i zaburzonych psychicznie, pobyt w mieszkaniu chronionym przyznaje się po uzyskaniu stosownego zaświadczenia lekarskiego.

Pobyt w mieszkaniu chronionym obejmuje w szczególności:

  1. korzystanie ze wskazanego miejsca w pokoju lub samodzielnego pokoju oraz z jego wyposażenia
  2. korzystanie na prawach równego dostępu z pomieszczeń wspólnych
  3. pomocy pracownika socjalnego, opiekunów i specjalistów w realizacji kontraktu socjalnego
  4. pomocy pracownika socjalnego, opiekunów w prowadzeniu gospodarstwa domowego, gospodarowania własnymi zasobami pieniężnymi, nabywaniu umiejętności społecznych
  5. pomoc w integracji ze środowiskiem lokalnym

Osoby zamieszkałe w mieszkaniu chronionym nie ponoszą odpłatności, jeżeli ich dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, wynikającego z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dla świadczeniobiorców, których dochód na osobę przekracza kwotę kryterium dochodowego ustalonego na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym określa poniższa tabela:

Kryterium dochodowe %
osoby samotnie gospodarującej
Wysokość odpłatności %
ustalona od kosztu pobytu
Powyżej 100% do 150% 10%
Powyżej 150% do 200% 20%
Powyżej 200% do 250% 30%
Powyżej 250% do 300 % 40%
Powyżej 300% do 350 % 50%
Powyżej 350 % 100%

Miesięczny koszt pobytu jednej osoby w mieszkaniu chronionym ustala się na kwotę 429,00 zł.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zamieszkałej w mieszkaniu chronionym, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może w drodze decyzji administracyjnej częściowo lub całkowicie zwolnić tą osobę z odpłatności za pobyt.
Częściowe zwolnienie z odpłatności może być udzielone, jeżeli zachodzą szczególne okoliczności takie jak przewlekła, długotrwała choroba, znaczne udokumentowane wydatki na leki, wydatki na rehabilitacje.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni - pokój nr 1, 2 i 3 (parter)
tel.: 94 3513159, fax. 94 3513122, e-mail: pracownicy_socjalni_gops_goscino@wp.pl 

.: Powrót do działu Struktura Organizacyjna :: Powrót do spisu działów :.

strona główna | góra strony  

www.gops.goscino.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Administrator Tomasz Kolasa @