Ułatwienia dostępu

PROJEKTY SOCJALNE

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.

Jan Paweł II
Mobilna Karta Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie przypomina, że w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (II piętro Urzędu Miejskiego w Gościnie), w związku z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, przyjmowane są wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się również rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje dzieciom (tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających poniższe warunki)

  • w wieku do 18. roku życia,
  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie spraw związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny jest Agnieszka Orłowska tel. 94 35 133 90.

Formularz Kontaktowy

Telefonistka

Back to top