Ułatwienia dostępu

PROJEKTY SOCJALNE

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.

Jan Paweł II
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy

Wokół przemocy narosło wiele mitów. Jednym z nich jest przekonanie, że jest to zjawisko marginalne, występujące wyłącznie w patologicznych środowiskach.

Tymczasem według danych statystycznych przemoc domowa jest zjawiskiem powszechnym i stanowi poważny problem społeczny. Znęcanie się nad rodziną jest najczęściej popełnianym przestępstwem w Polsce, zaraz po przestępstwach przeciwko mieniu i życiu.

Przemoc ze strony najbliższej osoby jest doświadczeniem traumatycznym, okaleczającym psychikę. Przemoc domowa przybiera różne formy: od przemocy fizycznej, przez przemoc psychiczną i seksualną, po przemoc ekonomiczną. Przemoc domowa rzadko jest incydentem jednorazowym. Zazwyczaj ma ona charakter długotrwały i cykliczny.

Zespół Interdyscyplinarny został powołany w celu zintegrowania działań instytucji i organizacji pozarządowych na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej na terenie Gminy Gościno. Ma na celu skupienie przedstawicieli wszystkich instytucji i służb z terenu gminy, których wspólne działania mogą kompleksowo przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie i stworzenia systemu wsparcia dla osób i rodzin gdzie występuje zjawisko przemocy. Zespół Interdyscyplinarny zajmuje się tworzeniem i realizowaniem planu pomocy rodzinie, współpracą ze wszystkimi instytucjami z terenu Gminy, zajmującymi się problemem przemocy, a ponadto powołuje grupy diagnostyczno-pomocowe, które podejmują pracę indywidualną z zagrożoną przemocą rodziną.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Gościno działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany w dniu 4 września 2023r. Zarządzeniem Nr 331/2023 Burmistrza Gościna.

Downloads:
pdf-1 Informator dla osób doświadczających przemocy oraz osób stosujących przemoc w rodzinie
Dodany: piątek, 16 wrzesień 2022 13:58
Wielkość: 263.52 KB

docx-55 Informator zawierający dane teleadresowe instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc domową
Dodany: poniedziałek, 05 luty 2024 07:49
Wielkość: 16.4 KB


SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

 • Aleksandra Kępińska-Nowacka
  Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, GOPS Gościno, tel. 94 35 120 89 lub 94 35 131 22;

 • Adam Kostrubiec
  Dzielnicowy pozamiejski Posterunku Policji w Gościnie, tel. 571 323 841;

 • Magdalena Kieruzel - Nowak
  pedagog Zespołu Szkół w Gościnie, tel. 94 35 128 91 lub 606 956 890

 • Dorota Rzewucka
  Stowarzyszenie "IMEJDA", 792 732 092;

 • Aleksandra Kostrubiec
  nauczyciel Zespołu Szkół w Gościnie, tel. 94 35 121 56 lub 792 732 092;

 • Wiesława Burda
  nauczyciel Szkoły Podstawowej w Robuniu, tel. 94 35 409 35;

 • Ewa Malinowska
  pedagog Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie, tel. 94 35 121 33;

 • Arkadiusz Wandycz
  funkcjonariusz Posterunku Policji w Gościnie, dzielnicowy tel. 571 323 843

 • Dorota Nowikowska
  starszy pracownik socjalny GOPS w Gościnie, tel. 94 35 120 89;

 • Joanna Pakosz
  Kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu, tel. 94 35 751 16;

 • Irena Adamska
  pielęgniarka środowiskowa tel. 604 552 205;

 • Natalia Różańska
  z-ca kierownika GOPS, członek GKRPA tel. 94 35 133 89 lub 796 917 763;

 • Beata Stachowiak
  specjalista pracy socjalnej w GOPS Gościno tel. 94 35 120 89;

 • Emilia Chmielewska
  Pedagog oraz pedagog specjalny Zespół Szkół w Gościnie, tel. 94-35-121-56

Podstawa prawna funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 poz. 1249, r. z 2023r. poz.289,535 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023r. poz.165,240,535,803 ze zm.)
 • Uchwała Nr XLV/461/23 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 27 lipca 2023r. roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 • Uchwała nr XL/396/22 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2027
 • Zarządzenie Nr 331/2023 Burmistrza Gościna z dnia 04 września 2023 roku w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego

Kontakt telefoniczny:

 • tel. 94 35 120 89 (Aleksandra Kępińska-Nowacka - Przewodnicząca ZI)
 • tel. 94 35 131 22 (sekretariat GOPS w Gościnie)
 • tel. 94 35 120 89 (pracownicy socjalni)

JEŚLI JESTEŚ ŚWIADKIEM PRZEMOCY DOMOWEJ

Jeśli jesteś świadkiem przemocy domowej, jeśli wiesz, że w czyjejś rodzinie występuje przemoc, że krzywdzone są dzieci - NIE CZEKAJ! Osoby, które doznają przemocy ze strony bliskich często boją się szukać pomocy lub nie wiedzą gdzie jej szukać, nie wierzą, że ktoś może im pomóc. Skoro krzywdzenie są przez osoby, którym ufały, wstydzą i obawiają się za to, co dzieje się w ich domu. Pozornie może się wydawać, że nie chcą pomocy i akceptują to co się dzieje, jednak ty wiesz, że to NIEPRAWDA! Dlatego właśnie często jesteś jedyną osobą, która może zrobić pierwszy krok i przerwać przemoc! Przyjdź, zadzwoń, bądź napisz do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie (dane kontaktowe znajdziesz na naszej stronie głównej w zakładce KONTAKT I KADRA). Reagujemy także na powiadomienia anonimowe. Możesz również zgłosić się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (mieści się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gościnie). To dzięki Tobie instytucje pomagające ofiarom przemocy mogą dotrzeć do ludzi, którzy tej pomocy potrzebują!

Formularz Kontaktowy

Telefonistka

Back to top