Ułatwienia dostępu

PROJEKTY SOCJALNE

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.

Jan Paweł II
Przepisy wewnętrzne

Uchwały Rady Gminy Gościno regulujące zasady funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej, przyznawanie i odpłatność za formy pomocy będące w zakresie zadań własnych gminy, a także wprowadzające programy i projekty w ramach kształtowania lokalnej polityki społecznej.

 • Uchwała Nr XIV/60/91 Rady Gminy w Gościnie z dnia 30.12.1991r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie
 • Uchwała Nr XVI/125/04 Rady Gminy Gościno z dnia 28.05.2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie
 • Uchwała Nr XXV/187/05 Rady Gminy Gościno z dnia 31.03.2005r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
 • Uchwała Nr XXV/188/05 Rady Gminy Gościno z dnia 31.03.2005r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Gościnie
 • Uchwała Nr XXV/189/05 Rady Gminy Gościno z dnia 31.03.2005r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych
 • Uchwała Nr XXVII/213/05 Rady Gminy Gościno z dnia 25.05.2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych, ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gościnie
 • Uchwała Nr VII/57/07 Rady Gminy Gościno z dnia 27.04.2007r. w sprawie uchwalenia Gminnego Systemu Opieki i Profilaktyki nad Dzieckiem i Rodziną w latach 2007 - 2010
 • Uchwała Nr XVII/125/08 Rady Gminy Gościno z dnia 31.01.2008r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 - 2015
 • Uchwała Nr XX/137/08 Rady Gminy Gościno z dnia 27.03.2008r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie partnerskich projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Uchwała Nr XXVIII/169/08 Rady Gminy Gościno z dnia 30.10.2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji działań wobec dłużników alimentacyjnych z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 • Uchwała Nr XXVIII/168/08 Rady Gminy Gościno z dnia 30.10.2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie.
 • Uchwała Nr XXI/140/08 Rady Gminy Gościno z dnia 25.04.2008r. w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "STOP-PRZECIW PRZEMOCY" na lata 2008 - 2015

Zarządzenia Wójta Gminy Gościno oraz Kierownika GOPS określające zasady działalności ośrodka pomocy społecznej.

 • Zarządzenie Nr 92/05 Wójta Gminy Gościno z dnia 18.04.2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie
 • Zarządzenie Nr 4/2007 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie z dnia 15.05.2007r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etycznego dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie
 • Zarządzenie Nr 3/2007 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie z dnia 31.05.2007r. w sprawie postępowania w przypadku polecenia wyjazdu służbowego i zasad rozliczania delegacji służbowych
 • Zarządzenie Nr 9/2007 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie z dnia 11.07.2007r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gościnie
 • Zarządzenie Nr 2/2008 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie z dnia 31.01.2008r. w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gościnie"
 • Zarządzenie Nr 5/2008 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie z dnia 05.05.2008r. w sprawie stosowania Instrukcji Kancelaryjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gościnie.
 • Zarządzenie Nr 14/2008 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie z dnia 03.11.2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie

Formularz Kontaktowy

Telefonistka

Back to top