Ułatwienia dostępu

PROJEKTY SOCJALNE

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.

Jan Paweł II
Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej został powołany Zarządzeniem Dyrektora ośrodka jako komórka organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Działa od stycznia 2009 r. w głównej siedzibie przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66 w Gościnie, parter pokój nr 3.

Powstanie Klubu zostało podyktowane koniecznością stworzenia kompleksowego wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją. Celem realizowanego w KIS programu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Celem KIS jest realizacja działań umożliwiających udzielenie osobom oraz ich rodzinom pomocy w odbudowywaniu uczestnictwa w społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych, w uzyskaniu lub podniesieniu kwalifikacji zawodowych, a także powrocie i zwiększenia szans na rynku pracy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie od kilku lat bierze aktywny udział przeciwdziałaniu problemowi bezrobocia na terenie gminy m.in. poprzez realizację projektów socjalnych "Pomoc sąsiedzka", "Giełda pracy" oraz udział w systemowym projekcie partnerskim "Jesteśmy aktywni" finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w latach 2008- 2013.


ZAŁOŻENIA KIS

Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia wśród mieszkańców gminy Gościn o, ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.


CELE KIS

 • Reintegracja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych
 • Minimalizowanie skutków długotrwałego bezrobocia
 • Kształtowanie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych
 • Nabywanie nowych umiejętności (np. obsługa komputera, podstawowa znajomość języka obcego)
 • Kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszania się po rynku pracy
 • Rozpoznawanie możliwości zatrudnienia na rynku pracy, udzielanie informacji osobom bezrobotnym o możliwościach zatrudnienia
 • Nabywanie kwalifikacji zawodowych
 • Promowanie idei wolontariatu
 • Kwalifikowanie osób bezrobotnych do robót publicznych i prac społecznie użytecznych
 • Ścisła współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Gościnie oraz Urzędem Gminy w Gościnie
 • Inicjowanie grup wsparcia w tym dla osób i rodzin zagrożonych patologiami społ. alkoholizmem, przemocą domową i narkomanią
 • Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków alkoholizmu i innych uzależnień oraz przemocy domowej
 • Ograniczenie zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego
 • Przeciwdziałanie osamotnieniu i izolacji społecznej
 • Propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego

UCZESTNIKAMI KIS MOGĄ BYĆ

 • osoby zagrożone wykluczeniem i marginalizacją społeczna
 • osoby bezrobotne i poszukujące pracy do 25 roku życia
 • osoby bezrobotne po 50 roku życia
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia
 • osoby bezrobotne niepełnosprawne
 • kobiety pozostające poza rynkiem pracy
 • osoby uzależnione zachowujące abstynencję
 • osoby współuzależnione zagrożone problemem przemocy domowej
 • osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością
 • osoby opuszczające zakłady karne

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ UMOŻLIWIA

 • dostęp do aktualnych ofert pracy
 • dostęp do informacji niezbędnych do samodzielnego przygotowania aplikacji zawodowych oraz pomoc w ich sporządzeniu
 • uzyskanie pomocy w przygotowaniu pism urzędowych
 • uzyskanie informacji na temat aktualnych ofert jednostek szkolących i edukacyjnych
 • skorzystanie z komputera oraz drukarki
 • dostęp do Internetu

FUNKCJONOWANIE KIS

Uczestnicy KIS kierowani są do udziału w zajęciach na podstawie zawieranych kontraktów socjalnych przez pracowników socjalnych GOPS w Gościnie. Udział w KIS jest dobrowolny i nieodpłatny. Wszyscy uczestnicy traktowani są na zasadach partnerstwa, równouprawnienia i współpracy. Zasady funkcjonowania KIS, prawa i obowiązki uczestników określa Regulamin KIS będący integralną częścią Regulaminu Organizacyjnego GOPS w Gościnie. Do podstawowych obowiązków uczestników należy m.in. regularne uczestnictwo w zajęciach, zachowywanie abstynencji, dbanie o higienę osobistą, poszanowanie godności innych uczestników. Prace KIS nadzoruje i koordynuje Koordynator/Starszy pracownik socjalny. W działania KIS zaangażowani są ponadto inni pracownicy socjalni i eksperci.


KLUCZOWE WARTOŚCI KIS

 • Uczestnictwo - każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w życiu społeczno ekonomicznym swojej społeczności
 • Partnerstwo - każdy członek klubu jest tak samo ważny
 • Współpraca - problemy społeczne mogą być skutecznie rozwiązywane jedynie dzięki zaangażowaniu wielu podmiotów
 • Oparcie na doświadczeniach członków klubu - bazę do pracy stanowią doświadczenia ludzi związane z przezwyciężaniem otaczających ich problemów

REALIZOWANO W KIS

 • Kurs zawodowy "Obsługa kas fiskalnych z podstawami jez. niemieckiego"
 • Warsztaty interpersonalne
 • Kurs zawodowy "Obsługa koparko ładowarek i wózków widłowych"
 • Akademię Rodziców - dzieci w wieku gimnazjalnym
 • Indywidualne i grupowe warsztaty z doradcą zawodowym
 • Szkoła rodziców - dzieci w wieku szkoły podstawowej
 • Konsultacje z terapeutą uzależnień
 • Wykłady z prawa pracy, kodeksu rodzinnego i cywilnego - "Spotkania z prawem"
 • Kurs ogrodnik terenów zielonych
 • Kurs pokojowa z elementami jez. niemieckiego
 • Kurs kasjer sprzedawca

 Szczegółowych informacji udziela Starszy pracownik socjalny/ koordynator KIS - GOPS w Gościnie przy ul. IV Dywizji Woj. Pol. 66, pokój nr 2 parter. tel. 0943513159, fax. 0943513122, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz Kontaktowy

Telefonistka

Back to top