Ułatwienia dostępu

PROJEKTY SOCJALNE

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.

Jan Paweł II
Przepisy zewnętrzne

Wybrane przepisy prawa regulujące tryb postępowania oraz działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Dz. U. z 2005 r. nr 267, poz. 2259
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami
 • Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej Dz. U. z 2005 r. nr 86, poz. 732
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych Dz. U. z 2001 r. nr 71, poz. 734
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1366
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Dz. U. z 2003 r. nr 122, poz. 1143
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych Dz. U. z 2006 r, nr 94, poz. 651
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz. U. z 1964 r, nr 9 poz. 59 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 1960 r., Nr 30, poz. 168 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz. U z 2005 nr 180, poz. 1493
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 874
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej Dz. U. z 2003 r. nr 135, poz. 1268
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych Dz. U. z 1997 r. nr 123, poz. 776
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Dz. U. z 1994 r. nr 111, poz. 535
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2004 r. nr 281, poz. 2781 - pomoc materialna dla uczniów
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r, Nr 101, poz. 926 z późn. zm
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 192, poz. 1378, z późn. zm.).

Formularz Kontaktowy

Telefonistka

Back to top