Ułatwienia dostępu

PROJEKTY SOCJALNE

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.

Jan Paweł II

Lokalna Polityka Społeczna jest wyrazem zintegrowanego planowania społecznego w najbardziej ogólnym ujęciu oznacza sposób osiągania wyznaczonych celów poprzez sterowanie procesem rozwoju i integracji oraz pomocy społecznej. Zmienność uwarunkowań zewnętrznych, występowanie sprzeczności, a nawet konfliktów interesów i dążeń różnych grup społecznych narzuca konieczność przyjęcia negocjacyjnej formuły zarządzania polityką społeczną. Istotą jej, jest dochodzenie do szerokiego porozumienia społecznego, przy minimalizacji sytuacji konfliktowych.


Realizacja Lokalnej Polityki Społecznej Gminy opiera się na:

Gminnym Systemie Opieki i Profilaktyki Nad Dzieckiem i Rodziną w latach 2007-2010; Uchwała Nr VII/57/08 Rady Gminy Gościno z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Odbiorcami programu są rodziny zagrożone niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym. W części przypadków są to rodziny niepełne lub wielodzietne. System ma na celu:

 • Wspieranie rodziny w prawidłowym funkcjonowaniu i rozwoju
 • Inicjowanie i promowanie działań odnośnie wsparcia środowiskowego rodziny oraz jej funkcji wychowawczej
 • Realizowanie programów dotyczących zapobieganiu dysfunkcji rodzin oraz umożliwiających wyjście z sytuacji kryzysowych i patologii.
 • Poprawa jakości i standardu życia w rodzinie
 • Wspieranie rodzin zagrożonych i funkcjonujących w ubóstwie
 • Integrowanie społeczności lokalnej i rodziny
 • Kompleksowe działania na rzecz dzieci i młodzieży
 • Promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
 • Wspieranie programów pomocy dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej
 • Podejmowanie działań odnośnie aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
 • Wdrażanie nowatorskich metod pracy z dzieckiem i rodziną
 • Interdyscyplinarna współpraca na rzecz dziecka i rodziny
 • Kształcenie i poszerzanie wiedzy i umiejętności kadry służb zajmujących się dzieckiem i rodziną

Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 - 2015: Uchwała Nr XVII/125/08 Rady Gminy Gościno z dnia 31 stycznia 2008 roku

Celem Strategii są systemowe działania długofalowe, polegające na inwestycji w kapitał ludzki, poprawę sytuacji materialnej, działania na rzecz poprawy rynku zatrudnienia, systemu edukacji, mające powiązania ze wzrostem przedsiębiorczości. Strategia jest, zatem instrumentem nowoczesnej polityki społecznej wdrażanej na poziomie lokalnym przez władze samorządowe gminy, aktywizujące organizacje, instytucje i środowiska działające w obszarze pomocy społecznej oraz rozwoju gospodarczego i społecznego. Strategia zawiera:

 • System wsparcia osób i ich rodzin dotkniętych bezrobociem i zagrożonych długoterminowym pozostaniem bez pracy
 • Budowę zintegrowanego systemu pomocy rodzinie dysfunkcyjnej
 • Utworzenie systemu pomocy rodzinie w kryzysie i przeciwdziałania przemocy domowej
 • Zintegrowany system pomocy i wsparcia środowiskowego na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie oraz członków ich rodzin
 • Zintegrowany system pomocy i wsparcia środowiskowego osobom w wieku podeszłym i sędziwym oraz niesprawnym z racji wieku
 • Program systemowy pomocy osobom i rodzinom z problem uzależnień z uwzględnieniem uzależnień dzieci i młodzieży
 • System pomocy osobom bezdomnym na terenie gminy Gościn
 • System kształcenia pracowników służb społecznych oraz kooperacja podejmowanych działań

Kierunki działań poszczególnych systemów zawartych w strategii, pozwalają na dotarcie do najbardziej potrzebujących grup społecznych, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Strategia oparta jest na partnerstwie lokalnym, jako zasadzie rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców gminy, co pozwala na rozwój i pogłębianie współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami i samorządem.


Gminnym Systemie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "STOP - PRZECIW PRZEMOCY" na lata 2008 - 2015; Uchwała Nr XXI/140/08 Rady Gminy Gościno z dnia 25 kwietnia 2008 roku.

Zmniejszenie rozmiarów przemocy w rodzinach i pomaganie ofiarom jest nadrzędnym celem, który powinien łączyć działania sektora publicznego i organizacji pozarządowych. System skierowany jest do: ofiar przemocy w rodzinie, w tym dzieci, współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych, osób starszych, osób niepełnosprawnych, sprawców oraz świadków przemocy w rodzinie.

Cele strategiczne systemu:

 • Zapobieganie występowania przemocy w rodzinie ze szczególnym naciskiem na przemoc w rodzinie z problemami uzależnień
 • Zmniejszenie rozmiaru i skutków psychospołecznych zjawiska
 • Wzrost świadomości społecznej dotyczącej zjawiska przemocy rodzinnej oraz możliwości uzyskania pomocy
 • Zwiększenie zasobów nie zbędnych do podejmowania stosownych działań na rzecz ograniczenia przemocy domowej - poszerzenie wiedzy z zakresu przemocy rodzinnej, pomocy na rzecz ofiar i sprawców
 • Długofalowa współpraca instytucji i organizacji oraz stowarzyszeń zajmujących się problemami społecznymi

Formularz Kontaktowy

Telefonistka

Back to top