Ułatwienia dostępu

PROJEKTY SOCJALNE

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.

Jan Paweł II
Realizowane Programy

Wzrasta liczba osób i rodzin, które nie potrafią sprostać wyzwaniom nowej rzeczywistości, wynikłej z przemian społeczno - gospodarczych naszego kraju.

Rodziny nie radzą sobie z codziennymi trudnościami i zaspakajaniem podstawowych potrzeb bytowych. Rozwiązaniem tych problemów nie jest wyłącznie nie jest udzielanie wsparcia finansowego, dlatego wzrasta zapotrzebowanie na nowe formy pomocy, nowy rodzaj usług socjalnych.

Podstawą działania służb społecznych musi stać się wspieranie i wzmacnianie nie tylko osób i rodzin, ale również grup i społeczności lokalnych. Winno to odbywać się w myśl zasady - "Dajemy wędkę, a nie rybę". Każdy człowiek jest istotą wyposażoną w niezbywalne prawo do samostanowienia o sobie i swoim losie. Współczesna pomoc społeczna musi liczyć się ze świadomym udziałem osób i rodzin w postępowaniu naprawczym i dąży ku temu, żeby zmienić "biernych podopiecznych" w aktywnych, odpowiedzialnych partnerów. Działania pracowników socjalnych winny wydobywać ludzi z marazmu, uczyć odpowiedzialności, wykorzystywać potencjał w nich drzemiący, pobudzać do świadczenia sobie wzajemnej pomocy, zachęcać do tworzenia inicjatyw społecznych i wspólnego rozwiązywania podobnych problemów.

Realizacja programów i projektów socjalnych od 2005 roku pozwoliła na rozszerzenie oferty usług świadczonych przez nasz Ośrodek i umożliwiła korzystanie ze świadczeń osobom i rodzinom potrzebującym bez względu na przyczynę trudnej sytuacji bytowej.

Dzięki temu GOPS w Gościnie powoli przełamuje stereotyp, funkcjonujący w społeczeństwie, iż instytucje pomocy społecznej zajmują się wyłącznie bezwarunkowym "rozdawnictwem pieniędzy - najczęściej pijakom".

Długofalowe programy socjalne zmieniają powoli podejście do życia osób korzystających z pomocy społecznej, przez co ludzie nie ograniczają się tylko do korzystania ze świadczeń finansowych, uzależniając się od nich, ale usiłują zmienić własną sytuację poprzez aktywizacje społeczną i zawodową.

Programy realizowane przez nasz ośrodek nie tylko pozwalają na poprawę jakości życia różnych grup społecznych, ale co najważniejsze - przeciwdziałają marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.


Podejmowanie wspólnych działań z samorządem, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym, zaowocowały konkretnymi efektami i przedsięwzięciami, do których zaliczyć należy m.in. zorganizowanie:

 • wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży
 • zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci
 • grup wsparcia w tym dla osób i rodzin współuzależnionych
 • ognisk, majówek, wycieczek, pikników rodzinnych
 • imprez okolicznościowych z okazji Świąt, Dnia Dziecka, Dnia Matki itp.
 • wsparcia środowiskowego dla rodzin z ograniczoną władzą rodzicielską
 • warsztatów i szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych
 • sieci dodatkowych usług socjalnych dla osób starszych
 • wsparcia środowiskowego dla osób chorych psychicznie i ich rodzin
 • turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych

W ramach pracy nad długofalowymi programami socjalnymi, oprócz projektów socjalnych, które dotyczą krótkoterminowych działań nasz ośrodek realizuje:

 • Lokalny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "STOP - PRZECIW PRZEMOCY" od 2005 roku
 • Program "Aktywizacja osób starszych - Klub Seniora" od 2005 roku
 • Program "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Klub integracji dla Osób Chorych Psychicznie i ich Rodzin ZIELONE DRZWI" - 2006 rok
 • Program "Pomoc sąsiedzka - aktywizacja bezrobotnych kobiet w ramach prac społecznie - użytecznych/ pomoc osobom starszym " - od 2006 roku
 • Gminny Program Wsparcia środowiskowego rodzin i dzieci zagrożonych patologiami i niedostosowaniem społecznym - RODZINA MOJĄ PRZYSTANIĄ" - 2007 rok
 • "DOBRY WIECZÓR RODZINO!" - program wsparcia środowiskowego i monitorowania rodzin patologicznych z ograniczoną władzą rodzicielską - od 2007 roku
 • Partnerski projekt systemowy "JESTEŚMY AKTYWNI" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na lata 2008 - 2013.
 • Program "SZCZĘSLIWE DZIECIŃSTWO - szukamy rodziców zastępczych" od 2008 roku
 • Program o zasięgu gminnym Przeciwdziałanie bezdomności i wykluczeniu społecznemu "Powrót do domu…" - realizowany od 10.2015 roku celem jest zapewnienie osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością z terenu gminy i miasta Gościno bezpieczeństwa socjalnego oraz warunków do pełnienia właściwych, adekwatnych do ich możliwości i potrzeb społecznie użytecznych ról i funkcji społeczno - zawodowych.

Formularz Kontaktowy

Telefonistka

Back to top