Ułatwienia dostępu

PROJEKTY SOCJALNE

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.

Jan Paweł II
Dział Świadczeń Pomocy Socjalnej

Zadania DZIAŁU ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

 • Analiza i gromadzenie dokumentacji przekazywanej przez Dział Pracy Socjalnej
 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją świadczeń pomocy społecznej w tym usług opiekuńczych
 • Opracowywanie w porozumieniu z Kierownikiem GOPS planów i analiz w zakresie potrzeb życiowych osób i rodzin
 • Przestrzeganie realizacji planów finansowych i sprawozdań z pomocy społecznej
 • Opracowywanie analiz statystycznych
 • Terminowe i rzetelne przekazywanie informacji elektronicznych do MPi PS
 • Opracowanie decyzji przyznających świadczenia
 • Sporządzanie dokumentów związanych z wypłacaniem świadczeń
 • Obsługa stanowiska komputerowego
 • Obsługa systemu OPIEKA
 • Obsługa sekretariatu i wykonywanie czynności związanych z rejestrowaniem, ewidencją i ekspedycją korespondencji
 • Prowadzenie list obecności pracowników
 • Prowadzenie rejestru delegacji służbowych
 • Prowadzenie dziennika wyjść służbowych
 • Prowadzenie zbiorów aktów normatywnych, regulaminów i statutów
 • Czuwanie nad uzupełnieniem zbiorów zarządzeń, poleceń służbowych Kierownika i uchwał Rady Gminy
 • Obsługa techniczna i organizacyjna spotkań organizowanych przez Kierownika GOPS
 • Wydawanie zaświadczeń odnośnie formy i wysokości otrzymywanych świadczeń z pomocy społecznej
 • Kontrola nad ochroną i przetwarzaniem danych osobowych
 • Prowadzenie spraw i dokumentacji świadczenia usług opiekuńczych
 • Organizowanie pracy Działu Świadczeń Pomocy Społecznej w tym pracowników ds. usług opiekuńczych
 • Kontrola czasu pracy w środowiskach pracowników ds. usług opiekuńczych
 • Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej

Formularz Kontaktowy

Telefonistka

Back to top